HASAHKEYF KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
                                  (Hasankeyf Kaymakamlık Makamından duyurulur)
           
            Hasankeyf  İlçesi mülki sınırları içinde Uzundere Köyü (1), Üçyol Köyü (1), Çardaklı Köyü (1), Yakaköy Köyü (1), İncirli Köyü (2), Saklı Köyü (1) Öğütlü Köyü (1) Büyükdere Köyü (2) Akalin (2) Köylerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 12 Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
            İstekliler Hasankeyf İlçe Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesinden (www.hasankeyf.gov.tr), Hasankeyf Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Klavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.           
             İsteklilere İlanen Duyurulur.
                                                                                                          Faruk Bülent BAYGÜVEN            
                         Hasankeyf Kaymakamı
 
 
GK’LARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR.
(GKK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)
 
1.       Türk vatandaşı olmak, 
2.       Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
3.      30 yaşından büyük olmamak (GK’lar için 37 yaşından büyük olmamak), yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 38 yaşını aşmamış olmak (En küçük yaştan başlanarak değerlendirme yapılacaktır.)
4.       Okuryazar olmak, 
5.       Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
6.        5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak, 
7.         Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis vayahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 
8.     3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, 
9.    Kan davasına karışmamış ve ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, 
10.  Hali hazında görevlendirileceği köyde en az (1) yıl ikamet ediyor olmak, 
11.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak, 
12.   Siyasi parti üyesi olmamak, 
13.   Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
Şartları dikkate alınacaktır.  
 
GK’LARIN MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER
(GK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.8)
 
  
1.         Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, valilik veya kaymakamlığa bir dilekçeyle başvururlar.
 
2.         Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 
  1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 
  1. Diploma veya okuryazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.
 
  1. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge.
 
           (ç)       Resmi kuruluşlardan alınmış, Güvenlik Koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir, sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır)
 
  1. 6 adet vesikalık fotoğraf.
 
  1. Sabıka kaydı. (Not: Sabıka kaydı Arşiv kaydı ile birlikte istenecektir.)
 
  1. Görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgâh ilmühaberi.