İHALE İLANI
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Aşağıda belirtilen iş 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğü giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık Arttırma usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Birliği / HASANKEYF
c)  Telefon numarası
:
0 488 381 22 17
d)  Faks numarası
:
0 488 381 22 26
2 -İhalenin
a) Adı
:
 
 
b)Niteliği, türü ve miktarı
:
Mülkiyeti Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Hasankeyf  İlçesinde bulunan Halı Sahanın 1 (Bir) yıllığına Kiralama İşi.
c) Yapılacağı yer
:
Hasankeyf Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
d) Tarihi ve saati
:
15.01.2019 Salı günü saat 10:00’da
3–İhale Konusu
:
Kiralama.
a) İşin Yapılacağı yer
:
Hasankeyf
 
5.Mülkiyeti Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Hasankeyf  İlçesinde bulunan Halı Sahanın 1 (Bir) yıllığına, açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.
6.Halı Saha ve Sosyal Tesisin 1 (bir) yıllık muhammen bedeli 10.000,00-TL.(KDV Dahil) Üzerinden ihale edilecektir.
7.İhale; 15/01/2019 Salı   günü, saat 10:00 ‘da Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantı salonunda yapılacaktır.
8.İhaleyi yapıp yapmamakta idare serbest olduğu gibi ihale kararının, karar tarihinden itibaren en geç 15(onbeş) iş günü içinde Birlik Başkanınca onaylanabileceği veya feshedilebileceği.
 
İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
a)Muhammen bedelin %3‘u oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu olacaktır. Geçici teminat; Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının  Halk Bankası  Batman  Şubesinin İBAN NO: TR900001200967500016000015 nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleyi kazanan kişi %3 oranında geçici teminatı sözleşme imzalanmadan 3 iş günü içinde %6 kesin teminata çevirmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşme fesih olur ve yatırılan geçici teminat iade edilmez ve Birlik hesabına gelir kaydedilir.
b) İhaleye katılan isteklinin; İkametgah belgesi veya tebligata esas adres beyanı olacaktır.(son 3 ay içinde alınmış olacak)
c) İhaleye katılan isteklinin; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge olacaktır. (son 3 ay içinde alınmış olacaktır.)
d) İhaleye katılan isteklinin; Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınmış (SGK-BAĞKUR vb.) prim borcu olmadığına dair belge olacaktır. (son 3 ay içinde alınmış olacaktır.)
e) İhaleye katılan isteklinin; ihalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış “ADLİ SİCİL KAYDI” belgesi olacaktır.
f) İhaleye iştirak edecek olan gerçek kişi ise T.C. Kimlik Belgesi, Tüzel kişi ise kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet alanını gösteren odaya kayıt belgesi olacaktır.
g) Kira bedeli (ihale sonucunda) sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 7 gün içinde peşin yatırılacaktır.
h)Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu belgesi veya banka mektubu.
8- Halı Saha kiralama şartnamesi örneği mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında  görülebilir ve bedelsiz olarak aynı servisten temin edilebilir.
9-Teklifler, ihale tarihi olan 15.01.2019  Salı Günü Köylere Hizmet götürme Birliği adresinde elden ihale zarfı alındı belgesi karşılığı teslim edilecektir.Posta yoluyla gönderilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- HASANKEYF Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi açık artırma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
           
            İlan Olunur.04.01.2018
 
                                                                                                                                 Haluk KOÇ
                                                                                                                                              Hasankeyf Kaymakamı
                                                                                                                                  Birlik Başkanı