İHALE İLANI
 
 
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen iş 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğü giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
HASANKEYF KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
Hasankeyf Köylere Hizmet Götürme Birliği / HASANKEYF
c)  Telefon numarası
:
0 488 381 22 17
d)  Faks numarası
:
0 488 381 22 17 – 0 488 381 22 26
2 -İhalenin
a) Adı
:
 
Gap İdaresi Başkanlığı Tarafından Finanse Edilen Antep Fıstığı Geliştirme Projesi Fıstık Bahçesi Malzeme Alım İşi.
 
b)Niteliği, türü ve miktarı
:
14.500 Metre  Kafes Tel, 5.000 Adet Demir Direk, 2.580 Kg Gergi ve Bağlama Teli, 564 Torba   Çimento, 30 Adet Kapı ve 10 Adet Tanıtım levhası Malzemesi Alım İşi.
c) Yapılacağı yer
:
HASANKEYF Kaymakamlık Makamı
d) Tarihi ve saati
:
14.11.2018 Çarşamba Günü Saat 14.00’da
3–İhale Konusu
 
 
a) İşin Yapılacağı yer
:
HASANKEYF
 
b) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde işe başlanacaktır.
c)İşin Süresi
:
İşin süresi, sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 20 gündür.
4 - İhaleye katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:
4.1-   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri asıllarını veya Noter Tasdikli suretlerini tekliflerin kapsamında sunmaları gerekir:
a)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    
b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Aşağıda belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
-Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
-İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.      
-İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
e) Şekli ve içeriği her ne kadar idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu gibi olsa da Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret ünvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
f) Geçici Teminat Belgesi.
g)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1- İsteklinin daha önce benzer işleri taahhüt edilen sürede bitirmiş olduğuna,  bu işler için ek süre istemediğine ve süresinde bitirilmediğinden dolayı idarece para cezasına çarptırılmadığına dair taahhütname verilmesi.
4.3 Bu ihalede benzer iş Olarak Yapı Malzemeleri (Her Ebatta Tel Örgü, Demir Direk, Demir Kapı ve Bağlama Teli) Satım İşleri kabul edilecektir.
5 – İhale dokümanları HASANKEYF İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhale Dokümanı Bedeli 2.000,00 -TL’ dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Teklifler 14.11.2018 Çarşamba Günü Saat 14.00’da kadar HASANKEYF İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Posta ile veya iadeli ve taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7 –İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8 –İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir
9- HASANKEYF Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi açık artırma ve indirmeye çevirmede serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
06.11.2018
 
 
 
 
Haluk KOÇ
Hasankeyf Kaymakamı
Birlik Başkanı